Strona główna » Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym, działającym na domenie www.rubytimes.pl. Sprzedającym jest przedsiębiorstwo P.H.U.P. Z.Z. Madej, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Adres miejsca wykonywania działalności: ul. Wiejska 35, 42-512 Sarnów. NIP: 625 000 58 75. REGON: 271 718 960. Adres poczty elektronicznej: ruby@rubytimes.pl. We wszelkich sprawach związanych ze sprzedażą Towarów realizowaną za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient może kontaktować się ze Sprzedającym przy użyciu poczty elektronicznej.

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin.
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie składa Zamówienie w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca lub Sprzedający – podmiot dokonujący sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
8. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.rubytimes.pl , za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
10. Rozporządzenie – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2 Zasady ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną biżuterii wykonanej ze srebra próby 925, pozłacanego srebra i kamieni naturalnych. Sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet z wysyłką na terenie Polski.
4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
6. Wymogi techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego obejmują łącze internetowe o przepustowości minimum 512kb/s oraz sprzęt komputerowy z systemem operacyjnym Windows/MacOS/Linux i przeglądarką internetową w najnowszej stabilnej wersji (zalecamy Google Chrome, Safari, Opera, Mozilla Firefox) z włączoną obsługą JavaScript lub inny sprzęt elektroniczny z systemem operacyjnym Android lub iOS z przeglądarką internetową w najnowszej stabilnej wersji (zalecamy Google Chrome, Safari, Opera, Mozilla Firefox) z włączoną obsługą JavaScript.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą mailową. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez wszystkie dni roku kalendarzowego.
3. Zamówienia mogą składać Klienci bez uprzedniego dokonania rejestracji. Na stronie nie ma możliwości rejestracji kont Klientów oraz zapamiętania danych osobowych do przyszłych zakupów.
4. Klient sporządza zamówienie poprzez wirtualne dodanie Towarów do Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, że w zakładce Koszyka, na liście zamówienia zmienia się wskaźnik Towarów. Listę Zamówienia można modyfikować przez złożeniem. Po potwierdzeniu wyboru Towarów Klient wypełnia wszystkie niezbędne dane w formularzu Zamówienia i wskazuje sposób dostawy oraz płatności.
5. Zamówienie jest złożone skutecznie, gdy Klient wypełnił formularz Zamówienia i prawidłowo podał swoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. W przypadku wysyłki do paczkomatu niezbędny jest też kod i adres wybranego paczkomatu. W wypadku, gdy podane dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia po dwóch próbach kontaktu.
6. Po złożeniu zamówienia Klient może dokonać jego zmiany – w szczególności skorygować błędy w danych do wysyłki, poprzez niezwłoczny i bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą. Brak takiego kontaktu oznacza, że Zamówienie jest złożone prawidłowo i zostaje przekazane do realizacji. W momencie spakowania i nadania przesyłki jakiekolwiek zmiany w zamówieniu są niemożliwe do dokonania.
7. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca wysyła Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta powyższej wiadomości, stanowiącej potwierdzenie zawarcia tej umowy. W treści wiadomości znajduje się między innymi numer zamówienia, którego dokonał Klient oraz instrukcja wykonania płatności.
8. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia następuje w momencie wpływu wpłaty na rachunek bankowy, podany w potwierdzeniu Zamówienia. Płatności dokonuje się: przelewem tradycyjnym lub przez Przelewy24.
9. Towar marki Ruby Times jest wykonywany ręcznie, a czas wykonania różni się w zależności od konkretnego rodzaju Towaru. W opisie każdego Towaru na stronie internetowej jest podany orientacyjny czas realizacji. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na podany czas realizacji. Czas ten nie powinien jednak przekroczyć 10 dni roboczych.
10. W wyjątkowych przypadkach czas realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji Klientowi zostanie niezwłocznie przesłana na podany przez niego adres e-mail informacja, w której Klient zostanie powiadomiony o nowym terminie realizacji Zamówienia. Klientowi będzie w tym wypadku przysługiwało prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia, poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o tym fakcie na adres poczty elektronicznej sklepu ruby@rubytimes.pl. Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta kwoty Towaru oraz kosztów dostawy, jeśli kwoty zostały zapłacone uprzednio przez Klienta na wskazany rachunek bankowy. Zwrot zostanie wykonany w 2 dni robocze, następujące po dniu, w którym Sprzedawca otrzyma rezygnację ze złożonego Zamówienia.
11. Składając Zamówienie Klient jest zobowiązany do uważnego przeczytania informacji podanej przy wybranym Towarze. Znajduje się tam opis specyfiki konkretnego Towaru oraz informacja o realizacji Zamówienia. Zdjęcia przedstawione na stronie internetowej przedstawiają już zrealizowane Zamówienia i mają charakter poglądowy. Sprzedający każdorazowo wykonuje nowy Towar na zamówienie, a poszczególne jego elementy – zwłaszcza kamienie naturalne – mogą się różnić od przedstawionych na zdjęciach. Składając Zamówienie na stronie www.rubytimes.pl Klient wyraża zgodę na te warunki.
12. W trakcie składania Zamówienia Klient musi wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w udostępnione dane osobowe, do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia w każdym czasie.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Zamówienia realizowane są w ciągu 1-3 dni roboczych. Do tego okresu należy doliczyć okres wykonania Zamówienia.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do występowania okresów wydłużonego czasu realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, o których Sprzedawca będzie informował na bieżąco na stronie Sklepu Internetowego (www.rubytimes.pl ) przy pomocy banera w górnej części strony. Wystąpienie okresów wydłużonego czasu realizacji zamówień nie wymaga zmiany Regulaminu w § 4 ust. 1 Regulaminu.
3. Termin realizacji Zamówienia i jego dostawy wskazany w Sklepu Internetowym liczony jest w dniach roboczych i rozpoczyna się zgodnie z § 3 ust. 8 Regulaminu.
4. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej.
5. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy. Klient może uprzednio zapoznać się z cennikiem udostępnionym w zakładce Dostawa i płatność.

§ 5 Odstąpienie od umowy

1. Klient, będący Konsumentem, ma prawo (na mocy przepisów Ustawy o prawach konsumenta) odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w fizyczne posiadanie Towaru. Dla zachowania niniejszego terminu należy poinformować Sprzedawcę o takim zamiarze oraz wysłać Sprzedawcy Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
2. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku Towaru, który jest wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta, tzn. w którym Konsument dokonuje wyboru konkretnych elementów, z których składa się Towar (w szczególności: dodatkowych regulacji do łańcuszków, zmiany długości łańcuszków, wybór kamieni do biżuterii). Zgodnie z art. 38. ust. 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie ma możliwości zwrotu / wymiany towaru spersonalizowanego według wymagań Klienta.
3. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Sprzedający zwraca mu koszt Towaru, Sprzedający nie ma obowiązku ponosić kosztów dostarczenia Towaru. Sprzedający dokona zwrotu płatności w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru, warunkiem zwrotu jest też dostarczenie Oświadczenia, zgodnie z § 5 ust. 1.
4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia kosztów zwrotu Towaru. Zwrot może być nadany za pośrednictwem Poczty Polskiej (z potwierdzeniem nadania) lub firmy kurierskiej. Konsument jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia Towaru, by nie uległ zniszczeniu w trakcie transportu.
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 6 Reklamacje, zwroty

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy.
2. Reklamacje należy zgłosić za pomocą poczty elektronicznej, wraz ze zdjęciami Towaru, a po uzgodnieniu ze Sprzedającym, wysłać na jego adres. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar winien być dostarczony o ile jest to możliwe w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym.
3. W razie rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca dokonuje, zgodnie z żądaniem Klienta, usunięcia wady, wymiany Towaru na wolny od wad lub obniżenia ceny. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądania Klienta.
4. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
5. Wszystkie nieprawidłowości w zakresie działania Sklepu Internetowego, w tym przerw w funkcjonowania Stron Sklepu Internetowego, Klient może zgłaszać pocztą na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres: ruby@rubytimes.pl. Reklamacja musi zawierać w szczególności jej przedmiot, datę wystąpienia nieprawidłowości, imię i nazwisko oraz adres Klienta składającego reklamację oraz jego adres do korespondencji.
6. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się produktu, takie jak np. ścieranie się powłok galwanicznych (pozłocenie), uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania i nieprawidłowej konserwacji. Zmiany koloru metali szlachetnych wynikające z naturalnych reakcji chemicznych srebra (powstałe w wyniku nieprawidłowego przechowywania).
7. Zwrotom i wymianom nie podlegają: zamówienia wykonane na indywidualne zamówienie Klienta (spersonalizowane), jak wspomniano w § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§ 7. Informacje o produkcie

1.Towarem sprzedawanym w Sklepie Internetowym jest biżuteria wykonana z metali szlachetnych (srebra, pozłacanego srebra), naturalnych kamieni, także ze sznurków oraz rękodzieło artystyczne (wyplatane ręcznie makramy i makatki).
2. Dokonując zamówienia biżuterii pozłacanej, należy mieć świadomość, że wszystkie wykorzystywane w złotnictwie powłoki galwaniczne – w tym pozłacane srebro – są ścieralne. Złotnik nakłada powłokę metalu, w tym wypadku złota na Towar (biżuterię). Podczas codziennego użytkowania powłoka stopniowo się przeciera, czas jej trwałości jest uzależniony wyłącznie od sposobu użytkowania biżuterii. Na ścieranie najbardziej narażone są elementy ruchome np. kółka, zapięcia i elementy wiszące, więc nieregularne ścieranie się powłoki na różnych miejscach Towaru jest zjawiskiem normalnym. Starcie się powłoki galwanicznej (pozłocenia) nie podlega reklamacjom, zwrotom, wymianom.
3. Zdjęcia zamieszczone w Sklepie Internetowym www.rubytimes.pl maja charakter poglądowy i przedstawiają już zrealizowane zamówienia.
4. Sprzedający każdorazowo wykonuje nowy Towar na zamówienie Klienta. W związku z tym mogą wystąpić nieznaczne różnice w wyglądzie Towaru – wynikają one z: ręcznej produkcji Towaru i użycia naturalnych kamieni, z których każdy jest inny.
5. Na stronie z każdym rodzajem Towaru obok zdjęcia znajduje się opis z wyszczególnieniem cech Towaru (np. kamieni, które mają naturalnie występujące rysy, pęknięcia i przebarwienia – w szczególności mowa jest o labradorytach). Klient jest zobowiązany do przeczytania opisów Towaru przed dokonaniem Zamówienia.
6. Niektóre rodzaje Towaru mają opcję samodzielnego wyboru elementów przez Klienta (np. kamieni naturalnych występujących w wielu odcieniach i różniących się znacznie między sobą – w szczególności chodzi o labradoryty – lub kamieni występujących w formie surowych kryształów – np. kryształ górski, kwarc barwiony). Wówczas Sprzedający kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu przedstawienia mu kamieni do wyboru. Czas realizacji Zamówienia jest wstrzymany do czasu podjęcia decyzji przez Klienta, nie może jednak zająć dłużej niż 2-3 dni robocze.
7. Klient dokonując wyboru kamienia, personalizuje Zamówienie. Takie zamówienia nie podlegają Zwrotom.

§ 8. Ochrona Danych Osobowych

1. Dane osobowe użytkowników Sklepu Internetowego w tym Klientów, przetwarzane są przez Sprzedawcę, w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz dystrybucji aktualnych informacji związanych ze Sklepem Internetowym w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych osobowych Klientów może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu IP komputera.
3. Dane osobowe użytkowników nie są w żadnym przypadku sprzedawane osobom trzecim. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez Sprzedawcę i nie będą nikomu udostępniane, za wyjątkiem organów wskazanych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.
5. Dane osobowe przetwarzane są w takich celach jak: realizacja przepisów prawa; realizacja Zamówienia, w tym świadczenie usług drogą elektroniczną, rozpatrywanie składanych reklamacji oraz inne czynności wskazanych w Regulaminie; działanie promocyjne i handlowe Sprzedawcy.
6. Przetwarzając dane osobowe, Sprzedawca zwraca szczególną uwagę, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Skorzystanie z prawa domagania się wglądu do danych osobowych, ich poprawiania, zaprzestania ich przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia z systemu Serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych osobowych – Sprzedawcę, stosownego żądania pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): ruby@rubytimes.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika Serwisu występującego z takim żądaniem.
7. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników Serwisu traktowany jest jako baza danych. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni administratorzy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia odpowiedni protokół bezpieczeństwa (SSL).
8. Administratorem danych jest P.H.U.P. Z.Z.Madej, ul. Wiejska 35, 42-512 Sarnów. NIP 625 000 58 75, przedsiębiorstwo wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Za pośrednictwem sklepu internetowego www.rubytimes.pl.
9. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
A. Wykonania umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych w Sklepie Internetowym www.rubytimes.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych podczas składania zamówienia będzie skutkowało niemożliwością realizacji zamówienia, w tym wykonania zobowiązań, przyjętych przez P.H.U.P. Z.Z. Madej w ramach zawieranych z Państwem umów.
B. W celach finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
C. W celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu P.H.U.P. Z.Z. Madej, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
D. prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu P.H.U.P. Z.Z. Madej, przez okres 3 lat od zakończenia umowy;

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z punktem obsługi klienta wysyłając maila na adres poczty elektronicznej: ruby@rubytimes.pl. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO). Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Sklepu internetowego www.rubytimes.pl.

§ 9. Prawa Autorskie

1. Wszystkie zdjęcia Towarów oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.rubytimes.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.rubytimes.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.rubytimes.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§ 10. Zmiana Regulaminu

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
2. Doręczenie zmian Regulaminu Klientom będzie następować poprzez zamieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na stronie głównej Sklepu Internetowego, wyświetlanej przez okres nie krótszy niż 7 Dni roboczych oraz poprzez wysłanie przez Sprzedawcę informacji o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail adresowanej do zarejestrowanych Klientów na 7 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu.
3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Sklepu Internetowego
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.
3. Załączniki wymienione w treści Regulaminu stanowią jego integralną część.
4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
5. Wszystkie materiały, elementy grafiki, kompozycje i inne dostępne w Sklepie Internetowym materiały, stanowią przedmiot praw wyłącznych, a w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystanie niniejszych materiałów w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo pisemnej zgody Sprzedawcy.
6. Korzystanie ze strony internetowej Rubytimes.pl jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Polityki Prywatności. w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020.