Strona główna » Regulamin » Polityka Prywatności

Szanowni Klienci,

 Sklep Internetowy www.rubytimes.pl przykłada wielką wagę do ochrony danych osobowych swoich Klientów. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji transakcji zainicjowanej przez Klienta (poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.rubytimes.pl) , oraz informowania o statusie zamówienia. Dane osobowe naszych Klientów nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

 

Polityka prywatności.

1. Dane osobowe użytkowników Sklepu Internetowego w tym Klientów, przetwarzane są przez Sprzedawcę, w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz dystrybucji aktualnych informacji związanych ze Sklepem Internetowym w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych osobowych Klientów może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu IP komputera.
3. Dane osobowe użytkowników nie są w żadnym przypadku sprzedawane osobom trzecim. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez Sprzedawcę i nie będą nikomu udostępniane, za wyjątkiem organów wskazanych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.
5. Dane osobowe przetwarzane są w takich celach jak: realizacja przepisów prawa; realizacja Zamówienia, w tym świadczenie usług drogą elektroniczną, rozpatrywanie składanych reklamacji oraz inne czynności wskazanych w Regulaminie; działanie promocyjne i handlowe Sprzedawcy.
6. Przetwarzając dane osobowe, Sprzedawca zwraca szczególną uwagę, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Skorzystanie z prawa domagania się wglądu do danych osobowych, ich poprawiania, zaprzestania ich przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia z systemu Serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych osobowych – Sprzedawcę, stosownego żądania pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): ruby@rubytimes.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika Serwisu występującego z takim żądaniem.
7. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników Serwisu traktowany jest jako baza danych. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni administratorzy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia odpowiedni protokół bezpieczeństwa (SSL).
8. Administratorem danych jest P.H.U.P. Z.Z.Madej, ul. Wiejska 35, 42-512 Sarnów. NIP 625 000 58 75, przedsiębiorstwo wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Za pośrednictwem sklepu internetowego www.rubytimes.pl.
9. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
A. Wykonania umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych w Sklepie Internetowym www.rubytimes.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych podczas składania zamówienia będzie skutkowało niemożliwością realizacji zamówienia, w tym wykonania zobowiązań, przyjętych przez P.H.U.P. Z.Z. Madej w ramach zawieranych z Państwem umów.
B. W celach finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
C. W celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu P.H.U.P. Z.Z. Madej, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
D. prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu P.H.U.P. Z.Z. Madej, przez okres 3 lat od zakończenia umowy;

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z punktem obsługi klienta wysyłając maila na adres poczty elektronicznej: ruby@rubytimes.pl. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO). Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Sklepu internetowego www.rubytimes.pl.